• Diciembre
  GOI-TENTSIOKO LINEA BERRIA. BESTE MEHATXU BAT LEZAMARENTZAT ,ORAINGOAN GOITIOLTZAN.
  2021eko irailaren 28ko BOEk Espainiako Gobernuak Zaragozan, Nafarroan, Gipuzkoan eta Bizkaian dituen ordezkariordetzen iragarki bat argitaratu zuen. Iragarki horren bidez, jendaurrean jarri zen Aragoin makro parke foto-voltaiko bat eraikitzeko proiektua, energia Gatikako azpiestazio elektrikora garraiatzeko azpiegiturarekin batera, aipatutako probintzia guztiak zeharkatuz.

  Goi-tentsioko linea berri bat da, Txorierri osoa zeharkatuko lukeena, Lezaman Goitioltza auzotik, hego-ekialdetik ipar-ekialdera, 420 kv-ko tentsioarekin, gaur egun dagoenaren berdina; beraz, ingurumen-afekzioak bikoiztu egingo lirateke.

  Eta eraginak esanguratsuak dira; alde batetik, lurraldearen segmentazioa eta zatiketa gertatzen da, eta horrek lurzoruetan eta landare- eta zuhaitz-masan eragiten du. Horri hegazti-faunaren gaineko inpaktu handia gehitu behar zaio. Gainera, goi-tentsioak kablearen inguruan kokatutako airearen ionizazioa eragiten du (koroa efektua), eta horren ondorioz zarata igortzen da, irrati-maiztasuneko interferentziak eta ozono troposferikoa sortzen da, baita aerosol kutsatzaileak, radon gasa eta beste batzuk ere.

  Linea elektrikoek sortutako eremu elektromagnetikoak minbiziari buruzko Ikerketarako Nazioarteko Agentziak (IARC) agente kantzerigeno posibletzat jotzen ditu. Esan behar da, gainera, Espainiako legediak Europako beste estatu batzuetakoek baino babes txikiagoa duela horri dagokionez (horietako batzuek, adibidez, linearen tentsio-kv bakoitzeko eraikinetatik 1m-ko gutxieneko distantzia ezartzen dute...).

  Euskal Herriko udal gehienek, baita Txorierrikoek ere, alegazioak aurkeztu dituzte, linea berriaren aurka, behar bezala justifikatuta ez egoteagatik eta lurraldean eta bertako biztanleengan eragin onartezina eragiteagatik

  Garrantzitsua da gizartea informatzea eta mobilizatzea mehatxu berri horren aurrean ere.

  LINEA ALTA TENSIÓN "CONEXIÓN SET VALDEJASA 1 A SET GATICA 400 kV". OTRA AMENAZA PARA LEZAMA ( ESTA VEZ EN GOITIOLTZA)
  El BOEde 28 de septiembre de 2021 publica un anuncio de las Subdelegaciones del Gobierno de España en Zaragoza, Nafarroa, Gipuzkoa y Bizkaia, por el que se somete a información pública el proyecto para construir un macro parque foto-voltaico en Aragón , junto con su infraestructura de transporte de la energia hasta la subestación eléctrica de Gatika , atravesando todas las provincias citadas.
  Es una nueva linea de alta tensión que atravesaría todo el Txorierri, en Lezama por el barrio de Goitioltza , de SE a NO, con una tensión de 420 Kv, igual a la existente actuamente, por lo que se duplicarían las afecciones ambientales que produce.
  Eta afecciones son significativas, por una parte se produce una segmentación y fragmentación del territorio, que impacta en los suelos y la masa vegetal y arbórea. A ello hay que añadir el importante impacto sobre la avifauna . Además la alta tensión produce la ionización del aire situado alrededor del cable ( efecto corona) que tiene como consecuencia la emisión de ruido, interferencias de radiofrecuencia y generación de ozono troposférico , así como aerosoles contaminantes , gas radón y otros.
  Los campos electromagnéticos generados por los tendidos eléctricos son considerados posibles agentes cancerígenos por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC). Hay que decir, además, que la legislación española es al respecto mucho menos protectora que las de otros estados europeos ( algunas de ellas establecen, por ejemplo, distancia mínima de 1m a edificios por cada Kv de tensión de la línea...)
  La mayoría de Ayuntamientos vascos , también los del Txorierri, han presentado alegaciones, oponiéndose a la nueva línea , por no estar suficientemente justificada y suponer un impacto inasumible en el territorio y sus habitantes.
  Es importante que la sociedad nos informemos y nos movilicemos también ante esta nueva amenaza.

  Lezama Bizirk